Chapter Chair

Samangi Wadinambi Arachchi
samangi@sjp.ac.lk

Secretary

Akshika Wijesundara
akshika.wijesundara@open.ac.uk

Vice Chair

Indrajith Ekanayake ekanayakeindrajith@gmail.com

Treasurer

Pasindu Marasinghe
ppm@ucsc.cmb.ac.lk

Membership Chair

Kalpani Manathunga
kalpani.m@sliit.lk

PR Chair

Anjalie Gamage
anjalie.g@sliit.lk

Logistics Chair

Sidath Liyanage
sidath@kln.ac.lk

Web Chair

Nalaka R. Dissanayake
nalakadmnr@gmail.com